ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หาก ผู้ใช้บริการไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ห้ามเข้าใช้และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับผู้ใช้บริการที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ผู้ใช้บริการต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่ www.furniturefaironline.co ไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของผู้ใช้บริการ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

หากผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 20 ปี   ผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านและบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และรับผิดชอบต่อ (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการ และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

  1. การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดย www.furniturefaironline.co เป็นครั้งคราวไป www.furniturefaironline.co ขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆและถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

 

3. ข้อห้ามในการใช้  www.furniturefaironline.co

3.1. ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆหรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ

3.2. ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

3.3. พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง

3.4. รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น

 

4. ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ

www.furniturefaironline.co อาจจะทำการปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

5. เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป

5.1. ผู้ใช้บริการที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ

5.2. ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่  www.furniturefaironline.co จะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า เจ้าหน้าที่ www.furniturefaironline.co ไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 ทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ อนุญาตให้แก่ หรือควบคุมโดยwww.furniturefaironline.co ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิขอ งwww.furniturefaironline.co หรือผู้ให้บริการของwww.furniturefaironline.co  ขอสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด

6.2 ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากwww.furniturefaironline.co ก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และผู้ใช้บริการต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล ซึ่ง www.furniturefaironline.co หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น

6.3 เครื่องหมายการค้า ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช้งาน ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือยินยอมให้อนุญาต หรือให้สิทธิที่จะใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ เมต้า แท็ก หรือ ลิงค์ “ด่วน” ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก www.furniturefaironline.co หรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด

6.4. “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับสิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียงและสิทธิอันมีเจ้าของอื่นๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมาไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆดังกล่าวมา

 

7. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของ www.furniturefaironline.co

 การไม่รับรองหรือรับประกัน บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูล ให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ รวมทั้งการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่กล่าวมาก่อนหน้า

8. ความยินยอมในการรับอีเมล์

ผู้ใช้บริการยินยอมและอนุญาตในการที่ www.furniturefaironline.co จะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมล์ข้อมูลรายละเอียดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ใช้บริการ ข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่มีต่อข้อกำหนดในข้อนี้จะถือเป็นความยินยอมของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีกฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) 

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และผู้ใช้บริการยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

10. คำนิยามอื่นๆ 

10.1. “ สกุลเงิน ” เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการคือเงินบาทไทย

10.2. “ ราคาที่ประกาศขาย ” ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ผู้ใช้บริการดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม

10.3.  “ เอกสารข้อมูล ” โดยรวมได้แก่หน้าเว็บเพจทั้งหลายบนแพลตฟอร์มรวมทั้งข้อสนเทศ ภาพ ลิงค์ เสียง กราฟฟิก วิดีโอ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงอยู่หรือจัดไว้บนแพลตฟอร์มและการทำงานหรือบริการที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม

10.4. “ คำสั่งซื้อ ” คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย

10.5.  “ รหัสผ่าน ” รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับ www.furniturefaironline.co อาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

10.6.  “แพลตฟอร์ม” 

(ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยwww.furniturefaironline.co  ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ www.furniturefaironline.co และ

 (ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดย www.furniturefaironline.co ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์ ที่พึงจะมีขึ้นต่อไปในอนาคต

10.7 “ นโยบายความเป็นส่วนตัว ”  นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ใน  www.furniturefaironline.co

10.8.  “ สินค้า ”  สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม

10.9.  “ เอกสารต้องห้าม ” ข้อสนเทศ กราฟฟิก ภาพถ่าย ข้อมูล และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดที่

(ก) มีไวรัสคอมพิวเตอร์ใดหรือรหัสโปรแกรม หรือมาโครอื่นใดที่คุกคามหรือสร้างความเสียหาย

(ข) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกหรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด

(ค) ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย หรือข่มขู่

(ง) เป็นวัตถุน่ารังเกียจลามกอนาจาร ละเมิด ฉ้อฉล ขโมยมา อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือ

(จ) ตีความหรืออาจตีความได้ว่าเป็นก้าวร้าวหรือโจมตีบุคคลอื่นและ/หรือน่ารังเกียจ ในความเห็นของเราแต่ฝ่ายเดียว

10.10.  “ บริการ ” หมายถึง บริการ ข้อมูล และการทำงานที่  www.furniturefaironline.co จัดให้มีบนแพลตฟอร์ม

10.11.  “ วิธีการสั่งซื้อสินค้า” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการและกำหนดไว้ใน www.furniturefaironline.co

10.12. “ ชื่อผู้ใช้ ” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับwww.furniturefaironline.co

10.13. “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยผู้ใช้บริการจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากผู้ใช้บริการไปยังผู้แสดงสินค้า